11604.01/OD

 

OPRICHTING STICHTING

 

 

 

 ______  Heden, zevenentwintig september tweeduizend negentien (27-09-2019),

 ____________ verscheen voor mij, mr. Otto Jan Deddens, notaris te Meierijstad:

 _____ de heer René XXXX XXXXXXXX, geboren te Eindhoven op negen augustus

 _ negentienhonderd vijfenzestig (09-08-1965), wonende te XXXX XX Best, XXXX

 ___ XXXXXXXXXXstr XX, paspoort nummer XXXXXXXX, afgegeven te Best op

 ___________________ veertien juli tweeduizend veertien (14-07-2014), gehuwd.

 __

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor      

 ___________________________________ de volgende statuten vast te stellen:       

 ____________________________________________________

Naam en Zetel                                                                                                            

 _________________________________________________________

Artikel 1                                                                                                                      

 _______________________

 1. De stichting draagt de naam: Stichting MRB.

 __________________________

 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Best.

 ____________________________________________________________

Doel                                                                                                                            

 _________________________________________________________

Artikel 2                                                                                                                      

 ______________________________________

 1. De stichting heeft ten doel:

 ___

 1. motorrijders met elkaar in contact brengen en het (onder)steunen   _____ van (hulpbehoevende) mensen, alles in de ruimste zin van het    

 _________________________________________________ woord.          

 ___

                       De stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling        

 __ als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (of      

 ______ de daarvoor in de plaats gekomen regeling): het verlenen van   

 _

                          (financiële) hulp en ondersteuning op het gebied van bovenstaande    

 __ doelstelling(en), en in het bijzonder aan groepen en/of instellingen          

 ___________ die (projectmatig) met de uitvoering van bovenstaande

 __________________________________ doelstelling(en) bezig zijn;    

 __________

 1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het                       

 ________  vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe

 ___________________________________  bevorderlijk kunnen zijn. 

 ________

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 _

 1. het organiseren en rijden van motortoertochten voor alle categorieën   _____ motorrijders, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt in merk       

 _____________________________ en/of type motor, zijspan of trike;    

 __________________

 1. het onderhouden van contacten met bevriende

 ________________________________________ motororganisaties;  

 ___

 1. haar geregistreerde deelnemers de mogelijkheid te bieden om in   _________ vrijheid en onder eigen verantwoordelijkheid activiteiten te          

 ____ ontwikkelen of aan door derden georganiseerde activiteiten deel           

 _______________________________________________ te nemen;   

 ___

 1. het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke   ______________________________________ en andere middelen;          

 ___

 1. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;

 _____

 1. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel   _____________ verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.        _________________________________________________________

Bestuur                                                                                                                       

 _________________________________________________________

Artikel 3                                                                                                                      

 _____

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te

 _______________________  stellen aantal van tenminste drie bestuurders.

 __

 1. De bestuurssamenstelling dient zodanig te zijn dat tenminste twee/derde

 _ deel geen familie (tot en met de vierde graad), gehuwd, of samenwonend

 ____ is, zowel onderling als ten opzichte van de overige bestuursleden. De

 __________ eventueel aanwezige relatie van bestuursleden dient altijd een

__________________________________________ minderheid te vormen. 

 ________

 1. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.

 _______________

          In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.                               

 ____

          Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een          

 ___  penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen  _____________________________ ook door één persoon worden vervuld.

 ________________

 1. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 ___

 1. Ingeval van één of meer vacature(s) in het bestuur behoudt het bestuur   ____________________________________________ zijn bevoegdheden.         

 __

 1. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij   ___ hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van    

 ____________________________________ hun functie gemaakte kosten. 

 _____________________________________

Bestuur: taak en bevoegdheden                                                                             

 _________________________________________________________

Artikel 4                                                                                                                      

 ________________

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

 ___________

 1. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ________ overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van

 _______ registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene

 ______________________ stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

 ___________

 1. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van _________ overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

 ___ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot   

 ______ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het

 __ besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde     

 ________________________________________________ bestuursleden.        

 ___

 1. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving   _____________________________________________ worden aanvaard.         

 ____________________________________________

Bestuur: vergaderingen                                                                                           

 _________________________________________________________

Artikel 5                                                                                                                      

 __

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de   _______________________________ plaats als bij de oproeping bepaald.          

 ______

 1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een   __ vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk 

 ____ geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van

 _______________________________________________ baten en lasten.      

 ______________

Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.    __________

 1. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de   ____________________________ bestuurders daartoe de oproeping doet.         

 ______

 1. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen ________ tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet

 __________________ meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

 _

          Indien de bestuurder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door    __ een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar       

 ______ bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is

 ______________________________________________ bekendgemaakt.     

 _________

 1. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de   ________________________ vergadering, de te behandelen onderwerpen.

 __________________

 1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.

 ___

             Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding       

 _ van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de

 ____________________________ in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

 __

 1. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris

 _____ wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt.

 _____

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de

 _____ vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen

 ______________________ worden vervolgens bewaard door de voorzitter.

 ______

 1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie ________ zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn

 __________________________________________________ uitgenodigd.

 ___________________________________________

Bestuur: besluitvorming                                                                                          

 _________________________________________________________

Artikel 6                                                                                                                      

 _____

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de __________ meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of

 ___________________________________________ vertegenwoordigd is. 

 __

             Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder     

 ___ laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de          

 ________ voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven.

 _______

             Een bestuurder kan daarbij slechts voor één ander bestuurder als                

 _______________________________________ gevolmachtigde optreden. 

 _______

             Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde                 

 _______ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede

 _ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later          

 __________________________ dan vier weken na de eerste vergadering.

 ______

             In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of               

 ___________ vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de

 ______ onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren

 ____________________________________________________ geplaatst.    

 __

             Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en     

 __________ waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal

_______________________ aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 ____

 1. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig ____ zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde

 _ komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door     

 _____ de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van

 ______________________________ vergaderingen niet in acht genomen.         

 ________

 1. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering   ______________________________________________ besluiten nemen.         

 ______

             Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas             

 ____ opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen

 _______________________________________________ wordt bewaard.       

 _______

 1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.   _______

             Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven                

 ___ worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de

 ____________________________________ geldig uitgebrachte stemmen.         

 ____

 1. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één of _________ meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming

 ___________________________________________________ verlangen.   

 ______

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.           _________

 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 _______

 1. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de   _________________________________________________ vergadering.          

 ______________________________________________

Bestuur; defungeren                                                                                                

 _________________________________________________________

Artikel 7                                                                                                                      

 __________________________________________ Een bestuurder defungeert:

 ____

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door _____________________ haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

 _______________

 1. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

 _____________________________________________

 1. door zijn aftreden;

 ____

 1. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

 ____________

 1. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 _______________________________________________

Vertegenwoordiging                                                                                                 

 _________________________________________________________

Artikel 8                                                                                                                      

 __________________________

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

 ___

 1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter,   _________________________________________ zelfstandig handelend.          

 ______

 1. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 (leden 2 en 3) kan tegen __________________________________ derden beroep worden gedaan.          

 ____

 1. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuurders,   __ alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht     

 __________________________________________ te vertegenwoordigen. 

 ___________________________________________

Boekjaar en jaarstukken                                                                                          

 _________________________________________________________

Artikel 9                                                                                                                      

 ____________

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 ___

 1. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de stichting ____ en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de

 ___ eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een          

 _ administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en         

 ____ andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te

 ___ allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden         

 _____________________________________________________ gekend.       

 ___

 1. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het

 _ boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te        

 _______________________ maken, op papier te stellen en vast te stellen.

 _

 1. Jaarlijks dient het financieel verslag (jaarstukken) te worden gepubliceerd __________________________________ via een website van de stichting.        

 _____

 1. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _______ bescheiden en andere gegevendragers gedurende zeven jaren te

 ____________________________________________________ bewaren.     

 _

 1. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op _____ papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een

 ______ andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de

 ___ overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens        

 _ en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en        

 ________________ binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.       _______________________________________________________

Reglement                                                                                                                  

 ________________________________________________________

Artikel 10                                                                                                                    

 ________

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die _____ onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur

 _____________________________________

             (nadere) regeling behoeven.                                                                             

 __

 1. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en mag

 __ niet in strijd zijn met de vereiste criteria om in aanmerking te komen voor     

 __ de status van algemeen nut beogende stichting als bedoeld in artikel 5b        

 ______

             Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats              

 ____________________________________________ gekomen regeling). 

 _______

 1. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

 _____

 1. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het   _________________________ bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.           

 _________________________________________________

Statutenwijziging

 ________________________________________________________ Artikel 11

 ____________________ 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

 ____

Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden

 ______ genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of

 _________________________________________ vertegenwoordigd zijn. 

 _____

 1. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand   _ komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte  

 __________________________________________________ te verlijden.  

 __

 1. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en   ______________ de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het        

 _______________________________________________ handelsregister.      

 ________________________________________

Ontbinding en vereffening                                                                                       

 ________________________________________________________

Artikel 12                                                                                                                    

 ______

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te   _________ nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.         ______
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ___________________________ vereffening van haar vermogen nodig is.       

 ______

 1. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het   _____________________________________________________ bestuur.         

 ______

 1. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de

 __ stichting inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in artikel 11 lid

 __________________________________________________________ 3.     

 ______

 1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ______________________________________ zoveel mogelijk van kracht.         

 ____

 1. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient ten goede te komen aan een   _________

             Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke                    

 __________________________________________________ doelstelling. 

 ____

 1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn

 ______ onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.     ___________________________________________________

Slotbepalingen                                                                                                          

 ________________________________________________________

Artikel 13                                                                                                                    

 _____

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,   ____________________________________________ beslist het bestuur.          

 ____

 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare   ___ communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.         ____
 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december   ________________________________ tweeduizend twintig (31-12-2020).          

 __________________________________________________

Slotverklaringen                                                                                                        

 __________________

Tenslotte verklaarde de comparant dat bij deze oprichting:                                      

 ___________________________

 1. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders.

 __

 1. Voor de eerste maal zijn bestuurders, met de achter hun naam vermelde   ______________________________________________________ functie:        

 _______

 1. de heer René Peter Treurniet, voornoemd, in de functie van   _______________________________________________ voorzitter;         

 ______

 1. mevrouw Dimphy XXXXX XXXXX XXXXXX, geboren te   __________

                          Eindhoven op xxxxxxxxxxxxxxxx , wonende te XXXX XX Nuenen,  

__ gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, XXXXXXXXXlaan X,          

 ______ ongehuwd en niet als partner geregistreerd, in de functie van

 _________________________________________ penningmeester;      

 __

 1. mevrouw Wendy XXXXX XXXXX XXXXXX, geboren te Eindhoven op   ___ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wonende te  

 __

XXXX XX Best, XXXXXX XX, ongehuwd en niet als partner geregistreerd,

 _________________________________ in de functie van secretaris.  _____________________________________________ Aangehechte stukken

 _______________________________ Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

 ___________________________________________________________

SLOT                                                                                                                           

 ______

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte              

 __ betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor

 ___________________ gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

 

De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte   

 ________________ te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

 ___

De comparant heeft verklaard te zijn gewezen op de gevolgen van de inhoud        

 ______________________________________________________ van de akte. 

 _

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Veghel, gemeente Meierijstad, op de    

 _________________________________ datum in het hoofd dezer akte vermeld.

 __

De inhoud van de akte is aan de comparant zakelijk opgegeven en toegelicht.      

 _

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te     

 __________________________________________________________ stellen.          

 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij

 ________________________________________________  notaris ondertekend. (Volgt ondertekening)

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT DE DATO 27 september 2019: