Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Stichting MRB / Motorrijders Brabant.

Algemeen

In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven omtrent de werkzaamheden van het bestuur, de aansprakelijkheid, de introductie en alle verdere onderwerpen waarop de regeling voor u van toepassing is. Het bestuur kan een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement schriftelijk indienen bij de Voorzitter. 

Alle regels die van toepassing zijn op Stichting MRB zijn eveneens van toepassing op Motorrijders Brabant

Taken bestuur

Artikel 1

1. Voorzitter

 1. Draagt zorg voor de belangen van de stichting in het algemeen.
 2. Waakt over de handhaving der statuten en reglement, evenals in het algemeen over een geregelde gang van zaken.
 3. Leidt de vergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden.
 4. Opent en sluit de voor alle leden toegankelijke bijeenkomsten van de stichting.
 5. Beslist in bestuursvergaderingen bij staking der stemmen.
 6. Houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuursleden.
 7. Bij zijn afwezigheid wordt die taak waargenomen door de secretaris of één der overige bestuursleden.
 8. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van de stichting en het bestuur.

2. Secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie van de stichting.

Van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie.

 1. Ter gelegenheid van de Algemene Deelnemersvergadering stelt hij/zij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de stichting.
 2. Maakt notulen tijdens de Algemene Deelnemersvergadering en ondertekent deze samen met de voorzitter.
 3. Draagt zorg voor publicatie van de notulen.
 4. Vervangt de voorzitter tijdens evenementen of bijeenkomsten als de voorzitter niet aanwezig is.

3. Penningmeester

 1. Is verantwoordelijk voor de gelden van Stichting MRB.
 2. Houdt een kasboek bij en bewaart betaalbewijzen voor ten minste vijf jaar.
 3. Legt verantwoording af aan het overige bestuur of wanneer deze de functie neerlegt.
 4. Vervangt de secretaris tijdens evenementen en bijeenkomsten als deze niet aanwezig is

 

4. Public Relations (PR)

 1. Public Relations is het vakgebied dat zich bezighoudt met het onderhouden van de relatie tussen de organisatie en het publiek. De organisatie kan een commercieel bedrijf zijn, maar ook bijvoorbeeld een overheidsinstelling. Het publiek dient breed te worden opgevat. Dit kunnen bestaande klanten en relaties van de organisatie zijn maar ook het publiek in het algemeen, waaronder potentiële klanten.
 2. De afdeling PR houdt zich vooral bezig met het imago van een organisatie en niet zozeer met de verkoop. Er wordt gebruik gemaakt van interne en externe communicatiemiddelen als persberichten, mailing, sociale media en advertenties om te informeren, maar ook om de dialoog aan te gaan met de doelgroep en de media.

5. Algemeen Bestuurslid

Dit (deze)bestuurslid(leden) worden gekozen door het overige bestuur Zij zijn medeverantwoordelijk voor de stichting en haar doelen. 

Dit (deze)bestuurslid(leden) nemen taken op zich die het reguliere bestuur door omstandigheden niet kan uitvoeren. Wel gaat alles in overleg met de het reguliere bestuur en de voorzitter.

 1. Controle uitvoeren bij evenementen.
 2. Mondig genoeg zijn om de stichting aan te prijzen.
 3. Sponsoring binnen te halen

6. Organisator

De Organisator is verantwoordelijk voor de te organiseren activiteiten in het belang van de stichting (met uitzondering van Ride Out’s). Deze persoon werkt nauw samen met de PR en de Penningmeester. Alles onder Supervisie van het bestuur. Definitieve beslissingen worden door het hoofdbestuur genomen.

7. Webbeheerder (hoeft geen bestuurslid te zijn)

Hij of zij maakt de pagina's van een site en onderhoudt ze.

Een webmaster is verantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site en vaak ook voor de inhoud ervan. Een webmaster heeft doorgaans kennis van HTML en CSS. Naast het onderhoud houdt hij zich bezig met het plaatsen van berichten cq het goedkeuren van berichten. Dit alles geschied in overleg met de voorzitter of secretaris.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de Stichting zijn niet eenduidig. 

Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. 

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. 

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen

(jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als Stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. 

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

 1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (in)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtsprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

Deze gedragscode zult u moeten onder tekenen.

De gezinnen vallen onder verantwoording van Stichting MRB. 

Het is dan ook niet toegestaan om alleen achter te blijven bij een gezin. (de regel = Samen uit,samen thuis.)

Herkenningstekens van Stichting MRB

Artikel 3

De badge heeft geen enkele andere waarde dan het maken van reclame voor de stichting. Wie wij zijn en voor welk doel wij rijden. Je mag vrijuit spreken over Stichting MRB, maar niet namens Stichting MRB. Daar is het bestuur en zijn woordvoerders voor.

De verkoop van merchandise geschiedt via de webwinkel en verkoop tijdens evenementen.

De door Stichting MRB verkochte herkenningstekens (badges) kunnen door iedereen tegen een vaste prijs (exclusief verzendkosten) gekocht worden.

 1. Het is niet toegestaan herkenningstekens van Stichting MRB zelf te laten drukken of aan te laten brengen op bijvoorbeeld T-shirts, mokken, muismatten, et cetera.
 2. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, wijzigingen aan te brengen aan de originele herkenningstekens en/of logo’s.
 3. Bestuursleden dragen er zorg voor dat herkenningstekens van Stichting MRB niet in handen komen van onbevoegden (geen deelnemer, vrijwilliger, introducé, et cetera).
 4. Het is voor iedereen niet toegestaan om, zonder overleg met het stichtingsbestuur, contact te leggen met gezinnen en instanties waarvoor wij rijden.
 5. Het herkenbaar zijn als support geeft verantwoording aan u. Mochten wij dan ook klachten binnen krijgen over u, als support, dan heeft dit gevolgen voor uw deelname binnen Stichting MRB.

Klachten en problemen support

Binnengekomen klachten en/of problemen worden door het bestuur als volgt behandeld.

 • De eerste keer zult u aangesproken worden op de klacht of het probleem bestuursleden.
 • De tweede keer wordt u aangesproken vóór aanvang van een bijeenkomst op de klacht of het probleem, waarbij minimaal 2 bestuursleden aanwezig is. De klachten en/of problemen, welke op schrift zijn vastgelegd, zullen aan u worden overhandigd in tweevoud. Beide documenten dienen ondertekend te worden door de voorzitter, een getuige en uzelf. Hierna ontvangen zowel u als de voorzitter een getekend exemplaar.
 • De derde keer wordt u per direct uitgesloten van verdere deelname van evenementen van Stichting MRB. Verder verwachten wij dat u de badge(s) verwijderd.

Indien u toch wil blijven meelopen zal daar tijdens een bestuursvergadering over gestemd worden

 

Aansprakelijkheid

Artikel 4

 1. Iedere Bestuurslid/Deelnemer is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Stichting MRB aangerichte schade.
 2. Iedere Bestuurslid/Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor elke schade, toegebracht aan derden, indien deze gebeurtenis zijn of haar eigen verantwoordelijkheid betreft. Stichting MRB kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. Iedere Bestuurslid/Deelnemer is verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren volgens door de wet gestelde richtlijnen.
 4. Iedere Bestuurslid/Deelnemer die een introducé meeneemt naar een door de stichting georganiseerd evenement, dient deze persoon te informeren over de aansprakelijkheid regels.
 5. Iedere Bestuurslid/Deelnemer (bestuurder van motorvoertuig) dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 6. Het is voor Deelnemers niet toegestaan om, zonder overleg met het Stichtingsbestuur van MRB, contact te leggen met gezinnen en instanties waarvoor wij rijden. Dit geld alleen bij mishandeling en misbruik.

Website

Artikel 5

De website van Stichting MRB is de officiële informatiebron, aangevuld met de Facebook-pagina en groep.

Sponsoring & Adverteren

Artikel 6

 1. Het dagelijkse bestuur bepaalt of sponsorgelden geaccepteerd worden.
 2. Het bestuur bepaalt op welke manier derden met betrekking tot de stichting mogen adverteren. Deze controle is om imagoschade te voorkomen.

 

Ride Out’s

Artikel 7

Een Ride Out heeft tot doel om een persoon of gezin een hart onder de riem te steken.

De opzet van een Ride out is om een persoon of gezin een onvergetelijk mooie dag te bezorgen, waardoor ze even de zorgen kunnen vergeten en nieuwe energie kunnen opdoen, om door te vechten.

Vooraf kijken we in hoeverre de cliënt in staat is om, achter op een bike of trike, met ons mee te gaan.

We proberen zoveel mogelijk een eindtijd aan te geven voor alle deelnemers en daar ook rekening mee te houden.

 • We rijden samen naar het adres vanaf het verzamelpunt.
 • Naar het verzamelpunt rijden, doen we met het systeem ‘Pick and Ride’
 • Wij vinden het als organisatie erg storend als mensen onderweg afhaken bij een ride out.

De reden is dat de personen dan het gevoel kunnen hebben dat ze er niet toe doen.

 • Na afloop van de Ride out rijden we gezamenlijk weg bij het gezin.

Foto’s

 • Iedereen die meerijdt met een Ride out is zich ervan bewust dat er foto’s worden genomen en dat deze gebruikt kunnen worden op Internet en/of gedrukte media.
 • Stichting MRB heeft ervoor gekozen dat iedereen op de hoogte wordt gesteld van het maken van foto en filmmateriaal en automatisch toestemming geeft dat deze geplaatst wordt op media Heeft u liever niet dat u gefotografeerd wordt, geef dit aan bij het verzamelpunt.
 • Zorg er daarnaast ook voor dat u niet voor het beeld van onze camera loopt.
 • Wij geven van te voren aan of u zelf foto’s mag maken tijdens de rit. Wel willen wij dat u rekening houdt met de privacy van de cliënt. En daarmee geen ongemakkelijke situatie fotografeert.
 • Er mogen géén foto’s genomen worden als we rijden met kinderen die te maken hebben gekregen met mishandeling of misbruik of als daarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend.
 • Ook het direct plaatsen van foto’s tijdens de Ride out op social media is niet altijd gewenst, en soms zelfs ongepast.

Vraag dus toestemming aan het bestuur.

Merchandise

Artikel 8

 • Merchandise wordt ontwikkeld door het bestuur.
 • De verkoop van merchandise gaat via de webwinkel of tijdens bijeenkomsten cq, stands.

 

 

 Artikel 9

Het is de bedoeling om tijdens evenementen te genieten van het motorrijden in het algemeen. Als de manier van motorrijden binnen een groep echter te ver uiteen loopt, dan levert dat gevaar op voor jezelf, voor de andere deelnemers en ook nog voor andere weggebruikers. Om dit gevaar tot een minimum te beperken dienen de onderstaande regels, door alle deelnemers, te worden nageleefd.

 1. Men gebruikt geen alcohol en/of drugs, vooraf én tijdens een activiteit.
 2. Aanmelden voor een activiteit betekent automatisch dat men ook aanwezig is. Tenzij men zich met een goede reden afmeldt.
 3. Houd je aan de ‘Wegen Verkeerswet’ en het Reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’.
 4. Ga baksteensgewijs rijden. Kom bij lage snelheden en bij stilstaan naast elkaar staan, zodat de colonne korter wordt.
 5. Rijd nooit boven je eigen kunnen. Schaam je niet, maar vertel waar je moeite mee hebt.
 6. Wanneer de formatie verstoord is, schuif dan naar voren of naar achteren om de formatie te herstellen. Herstel de formatie niet door van links naar rechts en andersom te wisselen!
 7. Let op degene die achter je rijdt. Zie je die niet meer, ga dan langzamer rijden of stop op een veilige plaats langs de route. Dit geldt bij ritten waar geen begeleiding plaats vindt door Stichting MRB.
 8. Als je hebt ingehaald voeg dan royaal in zodat degene die achter je zit ook gemakkelijk tussen kan voegen (gaatje vrijlaten). Laat vooral je snelheid na de inhaalmanoeuvre niet te vlug terugvallen, want daardoor kan degene die achter je rijdt in de problemen komen.
 9. Bij in- en uitvoegen en bij inhalen op de snelweg kan de achterste motor, door eerder zijdelings te gaan, de rijstrook afblokken zodat de motoren ertussen veilig kunnen in- en uitvoegen.
 10. Houd voldoende afstand.
 11. In geval van calamiteiten ben je zelf verantwoordelijk.
  1. Ga zo veel mogelijk rechts van de weg staan. Liefst aan de andere zijde van de vangrail.
  2. Eén (of maximaal drie) van de motorrijders die verder achterin rijdt stopt bij het pechgeval en kijkt of hij kan assisteren. Bedenk hierbij of je iets te bieden hebt zoals: telefoon, technische kennis, EHBO, ANWB lidmaatschap, slangetje voor brandstof hevelen enzovoort.
  3. De groep stopt bij de eerstvolgende mogelijkheid en wacht op nadere informatie (bellen).
 12. Denken en handelen.
  1. Zorg dat je altijd het reisdoel kent (adres).
  2. Zorg dat je altijd eigen navigatiemiddelen bij je hebt (minstens een kaart).
  3. Zorg dat je voor aanvang van een rit een volle tank hebt.
  4. Zorg dat je een paar telefoonnummers van rijders bij je hebt.
  5. Zorg dat je de verzekeringspapieren bij je hebt.
  6. Zorg dat je motor technisch in orde is (geen gladde banden, goede remmen).
 13. Wanneer je een onervaren rijder bent en/of in het bezit bent van een wat lichtere motor, is het aan te bevelen om voor in de groep te rijden. Door optrekken en afremmen, inhalen enzovoort ontstaat een soort harmonica effect. Als de eerste motor bijvoorbeeld 80 km/u rijdt dan moet de laatste motor vaak boven de 100 km/u rijden om bij te kunnen blijven.
 14. Introducés dienen door de deelnemer die de introducé meeneemt geïnformeerd te worden over bovenstaande afspraken.
 15. Iedere deelnemer neemt geheel voor eigen verantwoordelijkheid deel aan evenementen die georganiseerd worden door de Stichting of aan evenementen van derden en ziet af van welke vorm van aansprakelijkheid dan ook richting het stichtingsbestuur en/of evenementenorganisatie.