Beleidsplan Stichting MRB

 

 

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Aanleiding oprichten Stichting MRB
  Belangrijk;
 • Doelstellingen en beleid 
 1. Over de stichting
 2. Doelstellingen
 3. Doelstellingen specifiek 2019
 • Beheer van het vermogen
 • Financieel beleid

 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting MRB (Motorrijders Brabant)
Motorrijders Brabant  bestaat sinds 2018 en is een officiële stichting geworden op 27 September 2019.
In het beleidsplan wordt de koers van de Stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.
Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website www.motorrijdersbrabant.nl
Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen die voor ons liggen en dat u de plannen van de stichting van harte gaat ondersteunen.

 

 

 Aanleiding Oprichten Stichting Motorrijders Brabant

 1. Oprichting
  In het jaar 2018 zijn we opgericht door motorrijders die iets willen doen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
  Deze stichting is opgericht voor mensen om even de zorgen en de stress van hun dagelijkse leven, naar de achtergrond te laten zakken.
  De blijdschap van de kinderen maar ook van de volwassenen (als ze mee zijn geweest met een Ride Out) was voor ons een drijfveer om deze stichting op te richten.
  Deze motorrijders, hebben gemeend om iets op te richten waarbij ze zich inzetten voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  Zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Deze groep vrienden rijden allen motor of trike en zouden graag ook eens de positieve kant van de motorrijders willen laten zien.

Stichting MRB is een onafhankelijke stichting.

 

Belangrijk;
We zijn dus niet ontstaan/afgeleid van één van de Nederlandse motorclubs, ook niet van één van de buitenlandse motorclubs.
Het dagelijks bestuur van Stichting MRB bestaat uit een 3-tal personen aangevuld met bestuursleden. 4x per jaar is er overleg, indien nodig zal dit vaker plaatsvinden. 
Ieder bestuurslid heeft inspraak in de plannen die vanuit het hoofdbestuur komen.
Andere bestuurstaken worden opgevuld door vrijwilligers, ook naar hun zal worden geluisterd en eventuele plannen vanuit hun zullen worden gehoord en besproken.

 

 

Doelstellingen en Beleid


2 Doelstellingen 
De doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.
2.1. De stichting heeft ten doel:
•      motorrijders met elkaar in contact brengen en het (onder)steunen van   

      (hulpbehoevende), mensen, alles in de ruimste zin van het woord.

•      Deze steun willen wij geven door middel van, deze kinderen of volwassenen
       mee te nemen met een ride out, achter op de motor of op een trike.

2.2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
•      Het enthousiasmeren van belangstellenden en het werven van
       vrijwilligers en donateurs.
•      Het benaderen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden.
•      Het verkopen van – en ten behoeve van – aan de stichting gerelateerde    

       artikelen,
       dit om gelden te genereren voor de stichting en haar doelstelling.
•      Het inzamelen van geld voor personen die een steuntje in de rug
       kunnen gebruiken, middels het organiseren van motor-events en
       sponsoractiviteiten op dit gebied.
•      Ontwikkelen van merchandise en verkoop daarvan.
•      De website vernieuwen / verbeteren.
•      Een open en duidelijke communicatie via de website (inclusief financieel   

       overzicht)

 1. Doelstellingen Specifiek 2019/2020

Meer zichtbaar aanwezig zijn op activiteiten van derden.
•      Meer ride outs zelf verzorgen.
•      2 tochten cq Ride Outs uitzetten.
•      Het organiseren van een Benefiet.

 

Het Beheer van het Vermogen


Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.
•      Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer
       van de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), 
       dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
•     Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven
       tot spaarrekeningen/spaardeposito’s.
•     Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het
       volledige bestuur genomen te worden. Kosten verbonden aan dit beheer dienen,
       voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement
       van het vermogen.

 

 

Financieel Beleid


 • Jaarlijks wordt aan het einde van een boekjaar een begroting opgesteld
          voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar.
  •      Teneinde de stichting financieel gezond te houden zullen deze begrote
          kosten ingehouden worden op de uitkering van verworven gelden.
  •      De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag
          mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting
          daarmee te compromitteren.
  •      Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële
         verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de
         penningmeester van de stichting ondertekend door de 3 bestuursleden
         van het dagelijks bestuur.